Contributie

Contributie

Contributie Regeling + Boetes

 Ten aanzien van de vaststelling en betaling van de contributie is het volgende  geregeld.

 

1.         De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Voor jeugdleden geldt een categorisering van de contributiehoogte, welke afhankelijk is van de leeftijd. Voor de bepaling van de leeftijd wordt dezelfde methode gehanteerd als bij de KNVB, d.w.z. de leeftijd op 31 december van een jaar is bepalend voor de leeftijdscategorie voor het komende jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen spelende en niet spelende leden. Kaderleden zijn verplicht zich als niet spelend lid aan te melden. De contributie tarieven worden bij de aanvang van het seizoen gepubliceerd.

 2.       De contributie wordt in ieder geval jaarlijks aangepast met het CPI (Consumenten Prijs  Indexering).

3.         De contributie wordt in 3 termijnen per automatisch incasso geïnd. Ieder lid is verplicht om een automatisch incasso af te geven. Leden die na 1 maand niet hebben betaald, of een termijn niet hebben betaald ontvangt een betalingsherinnering. Is er na twee maanden nog niet betaald, dan volgt uitsluiting van het spelen van wedstrijden. In uitzonderingsgevallen kan gebruik gemaakt worden van betaling via een factuur. De extra administratiekosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Dit geldt tevens voor intrekking of geen mogelijkheid tot incasseren via automatisch incasso.

 4.         Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 5.         De incassodata zijn  september, december en maart van het voetbalseizoen.

 6.         Lid van RKVV Bakhuizen betekend automatisch lid zijn van de KNVB. De KNVB brengt RKVV Bakhuizen hiervoor kosten in rekening. Deze kosten worden door RKVV Bakhuizen doorberekend. De KNVB stelt ieder jaar deze kosten vast. Dit bedrag wordt jaarlijks aan het lid doorberekend in de contributie.

 7.         Met verwijzing naar de statuten kunnen leden, wanneer zij daartoe een schriftelijk verzoek indienen, uitsluitend door het bestuur, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van contributiebetaling.

 8.         Indien het lidmaatschap in de loop van de contributieperiode eindigt, blijft niettemin  de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

9.        Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór de door de club opgelegde overschrijvingsdatum.

 10.       Indien men als lid van de vereniging opzegt, krijgt men hiervan een schriftelijke- of elektronische bevestiging. Deze bevestiging dient te worden bewaard, zodat dit in geval van dispuut kan worden overgelegd.

 11.       Een lid die alleen traint, betaalt de helft van de contributie. Dit moet schriftelijk gemeld worden bij het bestuur bij aanvang van het seizoen. Terugwerkende kracht is niet mogelijk.

 12.       Wanneer een nieuw lid zich tijdens het seizoen inschrijft als lid zal een evenredig bedrag aan contributie worden berekend.

 Verschuldigde contributie (alle bedragen in euro’s)

 

1e lid

2e lid

3e lid

4e lid

 

         

senioren

155

155

155

155

           

JO 19 – 18

120

115

110

105

 A          

JO 17 -16

105

100

95

90

 B          

JO 15 – 14

90

85

80

75

 C          

JO 13 – 12

75

70

65

60

 D          

JO 11- 10

60

55

50

45

 E          

JO 9 – 8

55

50

45

40

 F          

JO 7 – 6 – 5 

55

50

45

40

 F mini          
 35+ 75 75 75 75            

reserves

75

                 

sportnieuws

10

 

               

donateurs

5

                 
                     
 

incasso

per jaar

               

aug

donateurs

€ 5,=

               

sep

leden

1e betaling

 +gele/rode   kaarten  vorig  seizoen        

dec

leden

2e betaling

 + gele/rode  kaarten            

feb

advertenties

sportnieuws

               

mrt

leden

3e betaling

               

juni

boekje

€ 10,=

               

Boetes                                                                                                                                

Hoewel wij als vereniging streven naar fair play, kan het altijd voorkomen dat u als gevolg van een overtreding een ”gele kaart” krijgt of dat er zelfs een veldverwijdering volgt (rode kaart). In het geval van veldverwijdering is het noodzakelijk dat u een rapportformulier invult, dit alleen bij direct rood niet bij twee keer geel.  Hoewel uw leider dit normaal gesproken met u zal overleggen is het uw eigen verantwoordelijkheid dat het formulier wordt ingevuld. Het formulier dient direct na afloop van de wedstrijd te worden ingevuld en dient dezelfde dag nog ingeleverd te worden bij de wedstrijdsecretaris.

Boetes, voortvloeiend uit overtredingen, veldverwijdering of niet of te laat invullen van rapportformulieren worden door de KNVB aan RKVV Bakhuizen in rekening gebracht. Uiteraard zullen wij deze kosten aan u doorberekenen.

Deze zullen met de winterstop en aan het eind van de competitie geïncasseerd worden door middel van incasso. Achterstand in contributies en/of boetes leidt automatisch tot een speel- en trainingsverbod.

 

Vragen met betrekking tot contributie/boetes

 

Heeft u vragen met betrekking tot de contributie/boetes dan kunt u contact opnemen met Peter via mail peter.f.frl@gmail.com.